Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μέσω της Ψ.Υ. «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»:

Α. Είναι δυνατόν τα φυσικάπρόσωπα, τα οποία ως κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος, να εγγραφούν και δηλώσουν ότι είναι και επαγγελματίες Συνέχεια

Advertisements
Posted in Έγγραφα, Εφαρμογές, Απασχόληση Γεωπόνου

Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2724 Β΄) η υπ’ αριθμ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση

Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου, Νέα - Επιδοτήσεις

Αξιολόγηση των αιτήσεων για άδειες νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017

Αξιολόγηση των αιτήσεων για άδειες νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017 Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» για την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» για την περιφέρεια Πελοποννήσου.

1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου | Σχολιάστε

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Οικοτεχνικής Παραγωγής

Με το Ν. 4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στον επαγγελματία αγρότη και στα μέλη της οικογένειάς του να κάνουν παραγωγή τροφίμων, μεταποιώντας τα αγροτικά προϊόντα δικής του παραγωγής. Τα τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής κατοικίας, ο οποίος ονομάζεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (ή Οικοτεχνία).

Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου, Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Νέκρωση των Άκρων στα Κωνοφόρα

Νέκρωση των Άκρων στα Κωνοφόρα

H Diplodia ή  σήψη των άκρων, είναι μια κοινή προσβολή από μύκητες των κωνοφόρων.

Νέκρωση νέας βλάστησης

Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου | Σχολιάστε

Προδημοσίευση Σχεδίων Βελτίωσης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)

Yποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα

Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα

Σκοπός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις, ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | Σχολιάστε