Νέκρωση των Άκρων στα Κωνοφόρα

Νέκρωση των Άκρων στα Κωνοφόρα

H Diplodia ή  σήψη των άκρων, είναι μια κοινή προσβολή από μύκητες των κωνοφόρων.

Νέκρωση νέας βλάστησης

Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου | Σχολιάστε

Προδημοσίευση Σχεδίων Βελτίωσης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)

Yποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα

Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα

Σκοπός του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις, ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ | Σχολιάστε

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου | Σχολιάστε

Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Παράβολο για το Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Παράβολο για το Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ. http://www.gsis.gr (e-παράβολο)

Το ύψος του παραβόλου έχει οριστεί ως εξής: α) 25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου 2015 β) 50 ευρώ για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2015 και γ) 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.

Αναμένεται νέα διευκρινιστική ΚΥΑ όπου πιθανόν θα δίνεται παράταση στην περίοδο της χρέωσης των 25 ευρώ.

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) είναι διαθέσιμη στα

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Αίτηση Εγγραφής Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων

Αίτηση Εγγραφής Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων
Οι επιστήμονες που εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται στο ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο για να μπορούν με τη χρήση ειδικών κωδικών να εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου, Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων- Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

-Φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Νομών Α-Θ

Νομών Ι-Χ

-Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Νομών Α-Θ

Νομών Ι-Χ

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε

Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 31η Μαρτίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€)

Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε εκατό ευρώ (100€)».

Μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση των γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα πραγματοποιείται μόνο σε όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις | Σχολιάστε