Βραβεία Natura 2000: Πέντε ελληνικές υποψηφιότητες στον τελικό

Πέντε ελληνικές υποψηφιότητες είναι ανάμεσα στους 25 φιναλίστ για το Βραβείο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συνέχεια

Advertisements
Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Για το έτος 2018 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

Πρόσκληση για τις αιτήσεις στήριξης στο Μέτρο 11- Βιολογικη κτηνοτροφία, 3η τροποποίηση της ΚΥΑ 2848/145689/28.12.2016

Πρόσκληση για τις αιτήσεις στήριξης στο Μέτρο 11-βιολογικη κτηνοτροφία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 Συνέχεια

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Θέσπιση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και ο καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για την εφαρμογή του, σε εκτέλεση των άρθρων 12, 13 και 14 του τίτλου III του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Το ΓΕΩΤΕΕ προχώρησε στην έκδοση ενδεικτικού τιμοκαταλόγου, σχετικού με τα σχέδια βελτίωσης για τις διαδικασίες από την πρώτη επαφή με τον υποψήφιο έως και την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του υποψηφίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου

Πρόσκληση Σχέδια Βελτίωσης – Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

Υπουργική απόφαση Σχέδια Βελτίωσης 2017: Μέτρα 4.1.1 – 4.1.3

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Posted in Νέα - Επιδοτήσεις

Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μέσω της Ψ.Υ. «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»:

Α. Είναι δυνατόν τα φυσικάπρόσωπα, τα οποία ως κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος, να εγγραφούν και δηλώσουν ότι είναι και επαγγελματίες Συνέχεια

Posted in Έγγραφα, Εφαρμογές, Απασχόληση Γεωπόνου

Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2724 Β΄) η υπ’ αριθμ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων

είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση

Συνέχεια

Posted in Απασχόληση Γεωπόνου, Νέα - Επιδοτήσεις